U okviru ove sekcije možete pronaći informacije o edukacijama, kursevima i masovnijim predavanjima, koja se realizuju od strane ili uz učešće ljudi s "Persona" afilijacijom. Sadržaj je grupisan po tematskim cjelinama, datim u okviru stavki iz padajućeg menija ove sekcije.